กองโยธาธิการ

Pic 1

ตัวชี้วัด

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ซึ่งมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ

เทียบเท่ากับเกณฑ์ี่รางวัลของนานาชาติ

เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

กับการพัฒนาการบริหารราชการ

เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการทำงาน

และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

โดยมีเป้าหมาย คือ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน

และประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

 

เลือกแบบมาตรฐานได้ที่นี่

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกองโยธาธิการ
PMQA - Public Sector Management Quality Award่

- หมวดที่ 1 - การนำองค์กร
- หมวดที่ 2 - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- หมวดที่ 3 - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- หมวดที่ 4 - การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
- หมวดที่ 5 - การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
- หมวดที่่ 6 - การจัดการกระบวนการ
- หมวดที่่ 7 - ผลลัพธ์การดำเนินการ
Pic 2

หมวดที่ 1 - การนำองค์กร

- xxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx

อาคารสถานีตำรวจ เป็นอาคารที่มีจำนวนมากที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถือว่าเป็นด่านแรก และเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ภาระกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถสำเร็จลงได้ ท่านสามารถเลือกแบบรูปรายการ ที่เหมาะสมกับหน่วยท่านได้ที่นี่

Pic 2

หมวดที่ 2 - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

- xxx
- xxx


อาคารที่ทำการ เป็น ส่วนช่วยสนับสนุนหลักในภาระกิจต่างๆ มีขนาดที่หลากหลาย ขึ้นกับขนาดของหน่วย และขนาดของพื้นที่
กรุณาเลือกรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับหน่วยท่านที่สุด

Pic 2

หมวดที่ 3 - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- xxx
- xxx

อาคารที่ทำการหน่วยพิเศษต่างๆ เป็นอาคารที่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใช้สอยเฉพาะ แตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรุณาเลือกแบบรูปรายการของอาคารที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยท่านที่สุด

Pic 2

หมวดที่ 4 - การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

- xxx
- xxx

อาคารพักอาศัยมีหลากหลายขนาด และหลากหลายชนิด ท่านสามารถเลือกใช้จากงบประมาณ และผู้อยู่อาศัย ฯลฯ กรุณาเลือกแบบรูปรายการที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยท่านที่สุด

Pic 2

หมวดที่ 5 - การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

- xxx
- xxx

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในที่ทำการ เช่น ที่จอดรถ รั้ว คลัง อาคารห้องน้ำ รวมไปถึงโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ กรุณาเลือกรูปแบบรายการที่เหมาะสมต่อการใช้งานของหน่วยท่าน

Pic 2

หมวดที่ 6 - การจัดการกระบวนการ

- xxx
- xxx

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในที่ทำการ เช่น ที่จอดรถ รั้ว คลัง อาคารห้องน้ำ รวมไปถึงโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ กรุณาเลือกรูปแบบรายการที่เหมาะสมต่อการใช้งานของหน่วยท่าน

Pic 2

หมวดที่ 7 - ผลลัพธ์การดำเนินการ

- xxx
- xxx

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในที่ทำการ เช่น ที่จอดรถ รั้ว คลัง อาคารห้องน้ำ รวมไปถึงโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ กรุณาเลือกรูปแบบรายการที่เหมาะสมต่อการใช้งานของหน่วยท่าน

ร้องเรียน/ติชม /เสนอแนะ

Pic 6

เรารวบรวม ถามบ่อย/ตอบบ่อย ที่เกี่ยวกับแบบรูปรายการ ไว้ที่นี้

กรุณาคลิ๊กที่นี่

อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

Pic 7

กองโยธาธิการ

ชั้นที่ 5 ตึก 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง

52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงดุสิต เขตดุสิต

กทม. 10400

 

โทรศัพท์ : 0-2241-0034

โทรสาร : 0-2241-0033

อีเมล : parinya_c@gmail.com

แผนที่กองโยธาธิการ (PDF)

แผนที่กองโยธาธิการ (JPG)