กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

Pic 1

รู้จักเรา

กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ เดิมเป็น กองโยธาธิการ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง

ต่อมา ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้ยุบ กองโยธาธิการ เป็นกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ สังกัดกองพลาธิการและสรรพาวุธ เป็นหนึ่งในหน่วยของหน่วยขึ้นตรง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ประวัติกองโยธาธิการ

Pic 2

 

 

 

 

 

 

กองโยธาธิการ

พันธกิจของกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ แบ่งเป็นหน้าที่หลักสองหน้าที่ดังนี้

 • 1.ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม ของทรัพยากรอาคารในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police's Facilities)
 • 2.ให้คำ ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
  การจัดการบริหารทรัพยากรอาคาร ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (Royal Thai Police's Facilities Management)

ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ
ในงานดูแลทรัพยากรอาคาร(Facility)ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีจำนวนมาก และมีความหลากหลายสูง โดยสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

 1. สถานีตำรวจ มากกว่า 1500 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งสถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจท่องเที่ยว สถานีตรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 2. อาคารสำนักงาน ทั้งขนาดเล็ก เช่นอาคารไม้ชั้นเดียว จนถึงอาคารสูง พื้นที่รวมกันหลายล้านตารางเมตร
 3. อาคารที่พักอาศัย เช่น บ้านพัก แฟลต หอพัก ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่าหลายหมื่นยูนิต
 4. โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตำรวจ ที่มีความซับซ้อนของระบบเครื่องกล และสถาปัตยกรรมค่อนข้างมาก
 5. อาคารการศึกษา เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ โรงเรียนตำรวจ ฯลฯ
 6. อาคารประเภทโครงสร้างช่วงกว้าง เช่น อาคารคลัง โรงจอดเฮลิคอปเตอร์ สนามยิงปีน ฯลฯ
 7. อาคารและสิ่งก่อสร้างสนับสนุนอื่นๆ เช่น อาคารจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว ป้ายอาคาร ฯลฯ

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชากองโยธาธิการ

<Comming Soon>